MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560612 Matthijs Vermeulen aan Nederlandse Vredesraad - E. de Smit-Kruyt - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Nederlandse Vredesraad (E. de Smit-Kruyt)

 

Amsterdam, 12 juni 1956

 

12-6-56

Zeer G Mevrouw

Hoezeer ik uw vriendelijke uitnodiging, vervat in uw schrijven van 4-6, ook waardeer, ik kan haar tot mijn spijt niet aanvaarden.

Ten eerste omdat ik door mijn muzikale bezigheden geheel ben in beslag genomen.

Maar ik zou deze reden wellicht ter zijde schuiven, wanneer ik niet de stellige overtuiging had, dat congressen voor ons land niet de minste betekenis hebben, zolang wij onze dagbladpers, die ze systematisch negeert, niet gedwongen hebben van onze manifestaties hier te lande notitie te nemen.

Ik sprak daarover reeds met onze medestander Schoen ten tijde van Helsinki. En sindsdien is er niets veranderd. In flagrant contrast met de meeste overige naties capituleren wij voor elk verbod van onze overheid en dit is de juiste manier om door de pers te worden doodgezwegen.

Wie onder zulke omstandigheden naar Stockholm gaat, ik of een ander, lijkt mij volslagen hetzelfde. In ieder geval heb ik geen neiging om voor een deelneming welke m.i. zo weinig reëel is, mijn werk te onderbreken.

Gelieve het pertinente van mijn woorden te verontschuldigen, en geloof mij met de meeste hoogachting

uw dw.

M.V.

 

concept