MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19551101 Internationale School voor Wijsbegeerte - H. Groot aan Matthijs Vermeulen

Internationale School voor Wijsbegeerte (H. Groot)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amersfoort, 1 november 1955

 

Amersfoort, 1 November 1955

Zeer geachte Heer,

Vergun mij Uw aandacht te vragen voor het volgende. Van 31 Maart tot 2 April zal aan onze School een conferentie gehouden worden over "De betekenis van de intuïtie in de moderne kunst". Als sprekers heb ik daartoe uitgenodigd de heren Hammacher en Hans Redeker, die beiden hun medewerking hebben toegezegd. Ik zou U willen verzoeken als derde spreker op te treden en daarbij speciaal te willen spreken over de moderne muziek.

Het is mij niet bekend of U al eerder als spreker op de School geweest bent. Voor het geval dit niet het geval mocht zijn, sluit ik hierbij een nummer van de "Amersfoortse Stemmen" in, waarin U de gang van een dergelijke cursus kunt zien, terwijl het propaganda-boekje dat ook hierbij gaat, U over het streven van de School kan inlichten.

Zowel Prof. Kruidhof, met wie ik het programma besprak, als ik zelf zouden het zeer bijzonder op prijs stellen, wanneer U deze uitnodiging wilde aannemen.

Wat het zakelijke betreft: U bent gedurende Uw verblijf op de School onze Gast. Voor behoorlijk logies wordt gezorgd. Verder is er een hon[or]arium aan de voordracht verbonden. Het bedrag hiervan hangt af van de aantal toehoorders, maar is ook in het beste geval helaas gering. Gelukkig zien de meeste van onze sprekers meer naar het ideale doel van een bijeenkomst, dan naar het materiële voordeel dat deze oplevert voor de spreker, en ik durf te vertrouwen, dat dit ook bij U het geval zal zijn. Met het oog op de verdere samenstelling van het programma, moge ik U verzoeken mij binnen niet te lange tijd enig antwoord te doen toekomen.

Hoogachtend

H Groot

(Dr. H. Groot, Directeur

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA