MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550417 A. Diepenbrock aan Matthijs Vermeulen

Mr A. Diepenbrock pr.

aan

Matthijs Vermeulen

Aerdenhout, 17 april 1955

17 April '55

Beste Matthijs,

Leid uit mijn laat antwoord op je brief van een maand geleden niet af, dat ik het niet eens ben met je afwijzing van mijn "argumenten" en niet uit dezen brief, dat ik nu om "vredeswille" maar bijdraai of zooiets. Neen, je hebt gelijk en nu zend ik je een nummer van "De Bazuin", dat een betere Paustekst heeft (zie het aangestreepte) Zeker jouw (en ook eenigszins mijn) temperament, zou heftiger woorden gekozen hebben, maar in de aangestreepte woorden veroordeelt de Paus toch de atoomwapens, zooals zij zich nu ontwikkeld hebben, in elk geval als immoreel (dus ook voor het geval van "rechtmatige verdediging")

Wel vind ik dat je ons affiche, (dat intusschen in 7.000. ex. door Nederland hangt, te weinig, maar wij hebben niet meer geld), wat teveel veroordeelt: ik had het idee dat de teksten over de naastenliefde plus de ruïnefoto en de positieve gedachte over het nut der atoomenergie toch wel pakken en de reacties uit vele kringen bevestigen dit wel. –

Verder sluit ik hierbij een boek in over Katholicisme en Communisme dat m.i. wel goed is en – al is het natuurlijk een bestrijding van het Communisme – toch wel eerlijk tot de kern doordringt. Vooral de critiek op het "Christendom" is m.i. goed, al mis ik verder een meer positieve waardeering van het groot idealisme van tallooze Communisten.

Is je standpunt dat – afgezien van de immoreele atoomwapens – elke oorlog immoreel is m.a.w. was bijv. de verdediging tegen de Nazi's (weer afgezien van Hiroshima) volgens jou ook ongeoorloofd? –

Ik was zeer getroffen weer door je "Realiteit van Bach". Ik weet niets van muziek af maar puur uit je artikelen zoo dikwijls schoone, goede en aan gedachten.

Ik hoop op een wederzien – weer eens een tocht met Odilia naar een oord van roekeloos vermaak?

Hartelijke groeten ook aan Thea en het kleine meisje

God zegene jullie

Fons pr.

Ik begrijp de critiek van de Groene op huwelijksgevallen en Anneke Beekman zeer wel, maar waarom zit men als een spin in zijn web altijd te loeren op nare dingen in onze kerk en kan men nooit eens schrijven over goede dingen van het Katholicisme. <Als men de "vuile wasch" van andere kerkgenootschappen of van bijv. C.P.N. ook eens publiceerde (niet dat ik dat wensch) maar waarom wel van de kerk?>

Ik weet bijv. dat Mgr. Alfrink alles gedaan heeft wat hem mogelijk was om dat kind aan de familie terug te geven; zijn fout is m.i. dat hij zich niet verwaardigt om die pogingen te publiceeren. Als een katholiek bijv. een diefstal begaat kan men hem daarvoor toch niet verantwoordelijk stellen. In dit geval schijnt het kind zelf niet van haar pleeg moeder weg te willen en te gillen en te vechten bij elk woord, wat in die richting gaat. Dit is, naar ik hoorde, ook de reden, waarom de Justitie zelf niet verder ingrijpt. Maar dit alles zijn "on dits", dus kunnen niet als feiten gepubliceerd worden. Het preciese weet ik er niet van.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA