MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550217 Matthijs Vermeulen aan hoofdredactie Het Parool - P.J. Koets

Matthijs Vermeulen

aan

hoofdredactie Het Parool (P.J. Koets)

 

Amsterdam, 17 februari 1955

 

17.2.55

Herengracht 330,

Amsterdam.

Zeer geachte Heer Koets,

Veroorloof mij U plaatsing te verzoeken van enige zakelijke kanttekeningen bij Uw redactionele beschouwing die onder de titel "Verdachte Vredesapostelen" verscheen in Het Parool van 16 Februari.

Ik heb het feit dat de Generale Staf van het Westen besloot zijn krijgstactiek te vestigen op het Atoomwapen, geenszins gebruikt als propagandistisch middel. Ik heb mij strikt bepaald tot een constatering en tot de consequenties, die daaruit voortvloeien. U zult dit ongetwijfeld erkennen, wanneer U zo goed wilt zijn de tekst mijner toespraak te raadplegen die U in De Groene van deze week vindt afgedrukt.

Het komt mij voor dat er een belangrijk verschil bestaat, enerzijds tussen de blote bewering van Minister Molotof over een Russische voorsprong op 't gebied van Atoomwapens, en anderzijds de technische organisatie ener oorlogvoering met aanwending van Atoomwapens, die in December j.l. door de generale Staf van het Westen officiëel is aangekondigd.

Hoewel ik over geen enkel gegeven beschik om een oordeel te vormen over de technische oorlogstoebereidselen der Sowjets, zou het mij toch uiterst naïef schijnen om mij te verbeelden dat hun toerustingen niet parallel lopen met de maatregelen van het Westen.

Mijn toespraak in de Beurs heeft echter uitsluitend ten doel gehad om het Geweten der mensen wakker te schudden. Tegenover het Geweten zijn de Atoomwapens der Russen even misdadig, even onvergeeflijk als de Atoomwapens van het Westen.

Het wordt tijd, meer dan tijd, dat wij niet enkel de materiële gevaren bemerken van de Atoomwapens, maar ook, en in de eerste plaats, de impliciete vernietiging bespeuren waarmee zij alles bedreigen wat oneindig kostbaarder is dan lijf, have en goed, te weten de enkele ideeën en princiepen op welke ons Geweten steunt en onze beschaving. Ik deed wat de geestelijke herders van de volkeren tot dusverre verzuimden. Ik heb partij gekozen voor deze ideeën en princiepen. Onder elke gezichtshoek verschaffen zij tegen de Atoomwapens het onweerlegbaar argument, waaraan geen mens, die de naam mens verdient, zich kan onttrekken zonder zich te degraderen.

Ik hoop dat deze ondubbelzinnige toelichting iedere verdenking omtrent mijn bedoelingen bij U zal wegnemen. Want ik begrijp dat het hoofdzaak is om onbetwistbaar eerlijk te denken en te doen betreffende een kwestie waarvoor zo spoedig mogelijk de ogen van millioenen medemensen moeten worden geopend.

In dit verband is het mij een behoefte U dank te brengen, en hulde, voor de objectiviteit en de volledigheid waarmee Het Parool van 14 dezer, in tegenstelling tot de andere dagbladen, gewag gemaakt heeft van de eerste openbare volksbetoging tegen het Wapen, welks aanwending zou gelijkstaan met een val naar de diepste der afgronden.

Met grote hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

doorslag

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA