MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550215 Matthijs Vermeulen aan redactie Algemeen Handelsblad - concept

Matthijs Vermeulen

aan

redactie Algemeen Handelsblad

 

Amsterdam, 15 februari 1955

 

15 Febr. 1955

[aanhef ontbreekt]

Als abonné van uw blad heb ik de eer U te verzoeken bijgaande regelen een plaats te verlenen in Uw rubriek "Lezers vragen het woord".

Mocht U, om welke reden ook, aan deze wens niet kunnen voldoen, dan zult U mij ten zeerste verplichten wanneer U door terugzending van mijn stuk mij in kennis wilt stellen van Uw besluit.

Voor deze eventualiteit voeg ik hierbij gemakshalve een gefrankeerde enveloppe met adres.

U bij voorbaat dankend,

en Hoogachtend,

M.V.

 

[het ingezonden stuk luidt:]

Tot mijn verwondering heb ik in uw blad geen vermelding gevonden van de Manifestatie tegen de Atoomwapens die op 13 dezer gehouden is door de Nederlandse Vredesraad.

Het wil mij voorkomen dat de courant, wiens reportage-dienst een betoging negeert die een zo loffelijk doel beoogt en die ten overvloede werd gehouden door een menigte van minstens 8000 personen (zie N.R.Ct van 14 dezer)

het wil mij voorkomen, zeg ik U, dat zulk een courant niet de kwalificatie verdient van interessant, noch van serieus, noch van betrouwbaar.

Om deze redenen gelieve U mijn abonnement bij beëindiging van het lopend kwartaal niet langer te continueren.

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA