MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19541120 Matthijs Vermeulen aan R. Vermeulen - Natuurkundig Laboratorium - concept

Matthijs Vermeulen

aan

R. Vermeulen (Natuurkundig Laboratorium)

 

Amsterdam, ± 18 november 1954

 

Zeer Geachte Heer V.

Het doet mij bijzonder genoegen in Uw dubbel schrijven van 12 dezer te lezen dat de acoustische gesteldheid van K. en W. in behandeling is genomen door een technicus als U en dat goede resultaten waarschijnlijk zijn. Het spreekt vanzelf dat ik Uw zeer gewaardeerde persoonlijke uitnodiging om de verbetering te constateren gaarne zou aanvaarden, want ongetwijfeld is de eerste voorwaarde ener gezonde muzikale cultuur dat men de geschreven klank realiseert zonder verminking van zijn natuurlijke wezen. (Tussen haakjes: ook het Kurhaus zou een interventie nodig hebben.) Ik ben echt er bang op den door U genoemden datum geen tijd te hebben omdat ik tegen het einde dezer maand een stel drukproeven verwacht waarbij, zoals gewoonlijk, grote haast gevergd zal worden. In ieder geval zou ik een definitieve opinie over het bereikte gevolg niet durven baseren op een enkele controle vanuit een enkele plaats. Men moet een zaal minstens tienmaal "gehoord" hebben op verschillende plekken om over haar acoustiek een oordeel te mogen formuleren. Als ik in Den Haag woonde zou dat geen moeilijkheid opleveren. Vanuit Amsterdam echter is dat voor mij wegens gebrek aan tijd een onmogelijke opgaaf, en daarom zal ik mijn bevindingen successievelijk moeten vaststellen over een loop van maanden, naar gelang mijn beroep aanleiding geeft tot een hernieuwde kennismaking met het gebouw K. en W. Ondertussen betreur ik zeer een ontmoeting met U vermoedelijk te zullen missen. Omtrent de instrumentale middelen waarover in 1954 een man der wetenschap beschikt tot het juiste waarderen van een toon zou ik mij gaarne door een specialist laten inlichten. Een musicus heeft immers niets dan zijn oren, die hij altijd moet wantrouwen! Ik hoop dat deze wens van mij nog eens in vervulling gaat. In afwachting van het een en van het ander mag ik U nu reeds feliciteren wanneer de resultaten waarop U rekent feiten blijken, want stellig is het Gebouw voor K. en W. een der ingewikkeldste (uitgezonderd een menigte kerken) die de acousticus en de musicus op hun weg door de wereld kunnen aantreffen.

Met de meeste Hoogachting,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA