MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19541112 R. Vermeulen - Natuurkundig Laboratorium aan Matthijs Vermeulen

R. Vermeulen (Natuurkundig Laboratorium)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Eindhoven, 12 november 1954

 

12 November 1954

 

Hooggeachte Heer Vermeulen,

Door het Philips' Persbureau wordt tot de Kunstredactie van De Groene Amsterdammer een uitnodiging (als ingesloten) gericht tot het bijwonen van een experiment met het doel de akoestiek van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage te verbeteren. Een opmerking van de heer Deinum doet mij vermoeden, dat U zich voor dit vraagstuk speciaal interesseert. Hoewel bij dergelijke experimenten het oordeel van de musicus doorslaggevend moet zijn, stelt deze daarin meestal niet voldoende belang om tot een duidelijk geformuleerde mening te komen. Daarom zou ik het zozeer op prijs stellen Uw oordeel te leren kennen. Mocht de Redactie onverhoopt niet U afvaardigen, dan zal ik U gaarne een persoonlijke uitnodiging zenden, in de hoop dat U de gelegenheid kunt vinden dit concert bij te wonen.

Met de meeste hoogachting,

Ir. R. Vermeulen

 

Bijlage

 

 

De Weledelgeboren Heer M. Vermeulen,

 

In het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage zijn proeven gedaan ter verbetering van de akoestiek, die een voortzetting vormen van onderzoekingen in het Philips' Natuurkundig Laboratorium en de Philips' Schouwburg te Eindhoven. Deze proeven zijn thans zo ver gevorderd, dat het voor een beoordeling van de bereikte resultaten van veel belang is de oude en de nieuwe toestand in een geheel bezette zaal tijdens een concert te kunnen vergelijken. Wij zijn het Comité voor Jeugdconcerten zeer dankbaar, dat het daartoe de gelegenheid heeft geopend en bovendien plaatsen heeft willen inruimen om een aantal, door ons uitgenodigde, belangstellenden in staat te stellen zich een oordeel te vormen. Mede namens de Directie van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen hebben wij de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van dit concert op Dinsdag 30 November 1954, dat om 19.30 uur precies aanvangt. Indien U van deze uitnodiging gebruik wenst te maken, verzoeken wij U dringend in verband met het beperkte aantal plaatsen ons Uw gunstig antwoord voor 16 November te zenden, waarna een toegangskaart en het programma U toegezonden zullen worden. Na afloop van het concert (omstreeks 21.00 uur) zal het principe, waarop deze akoestiek-verbetering berust, uiteengezet en met enkele demonstraties toegelicht worden.

Ir. R. Vermeulen

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA