MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540115 Culturele Kring 't Helm aan Matthijs Vermeulen

Culturele Kring 't Helm

aan

Matthijs Vermeulen

 

Zandvoort, 15 januari 1954

 

Zandvoort, 15 Jan. 1953 [moet zijn: 1954]

Geachte Heer Vermeulen,

De grote sympathie die wij hebben voor de inzichten, zoals wij die wekelijks uit Uw artikelen leren kennen, is de oorzaak van het onderstaande verzoek.

Te Uwer oriëntatie moge echter eerst het volgende dienen.

't Helm dat door het organiseren van concerten, filmvoorstellingen, lezingen etc een bescheiden culturele activiteit ontplooit, tracht niet in de eerste plaats de gemakkelijke reprises te geven, doch integendeel een zo ruim mogelijke marge te laten aan mensen wier uitingen nu eenmaal met minder compromissen, meer bewogenheid en helderheid gepaard gaan.

In het voorjaar wilden wij drie lezingen organiseren die, – ruim geformuleerd – de betrekkingen tussen mens en cultuur tot onderwerp hebben. Voor twee ervan werden J.B. Charles en Prof. Mönnich uitgenodigd, die reeds hun toezegging deden.

Ons verzoek is of U de derde zoudt willen houden. Wilt ons berichten hoe U hier tegenover staat en welk honorarium U zoudt willen ontvangen? Een datum zou daarna nog vastgesteld kunnen worden.

Uw antwoord met zeer veel belangstelling tegemoetziende,

met de meeste hoogachting,

E. Leeflang

 

E. Leeflang

Oosterparkstraat 34

Zandvoort

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA