MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530911 Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

aan

Matthijs Vermeulen (M.C.F. van der Meulen)

Den Haag, 11 september 1953

's-Gravenhage, 11 September 1953

Onderwerp: restitutie voorschotten Frankrijk.

Met verwijzing naar het onderhoud op 3 September 1953 te Uwent tussen Uw echtgenote en de heer Broekhuizen van mijn Ministerie, deel ik U mede, dat door U met ingang van de maand September 1953 maandelijks ten minste een bedrag van f.50,- dient te worden terugbetaald op Uw schuld aan mijn Ministerie.

Slechts in het geval, dat regelmatig door U zal worden gerestitueerd, ben ik bereid de in mijn brief van 20 Februari 1953 voorgestelde tegemoetkoming te handhaven.

Betalingen dienen te geschieden op postrekening no. 16951 ten name van mijn Ministerie, Bureau Invordering.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Voor de Minister,

DE SECRETARIS-GENERAAL,

C. Dekker

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA