MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530714 Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

aan

Matthijs Vermeulen (M.C.F. van der Meulen)

Den Haag, 14 juli 1953

's-Gravenhage, 14 Juli 1953

Onderwerp: restitutie voorschotten Frankrijk van der Meulen

Ten vervolge op mijn brief van 15 Mei 1953 verzoek ik U thans vóór 15 Juli a.s. Uw verplichting tot restitutie na te komen door storting van een bedrag van f. 50.- op postrekening No. 169.51, t.n.v. het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bureau Invordering te 's-Gravenhage, onder vermelding van Fr/B.3766.

Tevens zie ik gaarne spoedig betaling van de achterstallige termijnen over Januari – Juli 1953 ad f. 300.- tegemoet.

Indien U niet aan Uw verplichtingen op korte termijn zou voldoen, zal ik genoodzaakt zijn tot gerechtelijke invordering over te gaan.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Voor de Minister

DE SECRETARIS-GENERAAL

C. Dekker

[in handschrift MV; overzicht van afbetalingstermijnen]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA