MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530601 Matthijs Vermeulen aan W.L. Frijda - concept

Matthijs Vermeulen

aan

W.L. Frijda

 

Amsterdam, begin juni 1953

 

Geachte Heer Frijda,

Uw "open brief" aan mij, welke onze Redactie mij ter inzage gaf, is onontvankelijk.

Ten eerste: Wegens de onhebbelijke toon die U aanslaat. Op straat zou ik mij daarnaar te schikken hebben, en misschien antwoorden, maar niet in eigen huis, en als zodanig beschouw ik voorlopig De Groene.

Waar haalt U het recht vandaan om mij te vragen waaraan ik mijn bevoegdheid ontleen? Bleef U de geschiedenis van de Ned. muziek der laatste veertig jaar totaal gesloten? Zwijg dan liever.

Ten tweede: Wegens Uw aperte bevooroordeeldheid en verblinding. U liegt wanneer U zegt dat ik Van Beinum integraal aanvaard, en alles kleineer waar hij niet bij betrokken is. Ik kan Uw leugen met tientallen voorbeelden aantonen. U liegt wanneer U zegt dat ik alles verkondig als axioma's. Wat ik zeg steunt steeds op redenen. Het is gemakkelijker deze te negéren in plaats van ze te weerleggen, of ten minste te beschouwen.

Ten derde: Uzelf lijdt vervaarlijk aan het gebrek waarvan U mij gratis beticht. Uw Open Brief behelst geen schijn van bewijsvoering. Niets dan beweringen. Wilt U dat de communis opinio over een "prachtwerk" geldt als argument? In een recent [verleden] kunt U dan menig "prachtwerk" vinden waarvan niets rest.

Als U met een greintje meer aandacht en minder vooringenomenheid de artikelen gelezen had die ik geschreven heb sedert 1909, zoudt U mij niet behoeven te verzoeken mijn norm te definiëren of te verantwoorden. U zoudt haar kennen en het uitgangspunt, de basis voor een behoorlijke discussie zou in Uw open brief niet volledig ontbreken.

Met verschuldigde Hoogachting

M.V.

 

concept

 

[verso:]

Ten overvloede: Hoed U ervoor om aan reproducerende kunstenaars als Kleiber het attribuut der onfeilbaarheid toe te kennen; dan vervalt U in fetichisme; en beoordeel geen zaken waarvan U niet de nodige gegevens bezit, noch de notie.

U schijnt overtuigd van de onfeilbaarheid van Kleiber.

Er is geen groter genoegen dan een "meester kunstenaar" te ontmoeten en ik heb dit geluk ondervonden met Erich Leinsdorf – dirigent.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA