MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530210 Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

aan

Matthijs Vermeulen (M.C.F. van der Meulen)

Den Haag, 10 februari 1953

's-Gravenhage, 10 Februari 1953.

Onderwerp: restitutie voorschotten. Frankrijk/B.Z. v.d. Meulen.

Met verwijzing naar mijn brief van 22 April 1952, No.B.3766, deel ik U mede, dat door mij tot op heden nog geen betaling van U werd ontvangen.

Ik verzoek U thans de op 1 Januari en 1 Februari 1953 vervallende termijnen (totaal f.90.-) vóór 15 Februari 1953 te storten op giro No.169.51, t.n.v. het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bureau Invordering te 's-Gravenhage, onder vermelding van Fr/B-Z./B.3766.

Ik zal het op prijs stellen, indien U in het vervolg voor een regelmatige betaling wilt zorgdragen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Voor de Minister,

DE SECRETARIS-GENERAAL

[handtekening onleesbaar]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA