MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530117 Dien van Herwijnen-den Eerzamen aan Matthijs Vermeulen

Dien van Herwijnen-den Eerzamen

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen, 17 januari 1953

Bergen – 17. Jan. 1953

Zeer Geachte Matthijs Vermeulen

Ofschoon ik altijd met groot genoegen Uw beschouwingen in de Groene lees, ben ik U voor die van 3 Januari toch bizonder dankbaar. En omdat het daarmee zo eigenaardig in z'n werk ging kan ik niet nalaten U te schrijven.

Mijn man las mij Uw artikel voor terwijl ik erg vermoeid was, en zo volgde ik niet krities Uw woorden, maar beleefde meer zo iets als een beeld. Dat was steeds weer dat van de graankorrel, die in de aarde valt en sterft, opdat het leven voort kan gaan. Hoe vaker Uw goden stierven, des te groter werd mijn blijdschap om het voortleven van de Godheid – Wel had ik vanzelfsprekend ervaren dat, wanneer men zich voor een opgave of roeping gesteld ziet, die wezenlijk is, men die alleen kan vervullen door te sterven, steeds weer opnieuw, opdat niets in ons meer in de weg staat aan die onvergankelijke krachten, die alléén in staat zijn werkelijkheden te scheppen. En telkens als nog iets van het eigene in ons de kop opsteekt mislukt de taak, tot ook dat in ons gestorven is.

Dat dit evenzo voor de godsdiensten en kulturen geldt had ik kunnen weten, maar mij nog nooit zo duidelijk gerealiseerd – Het opgeroepen beeld ging over in een veelstemmige fuga met de zaadkorrel tot thema en een alles overweldigend ad majorem Dei gloriam tot slot –

Later nog eens zelf Uw woorden herlezende ontstelde mij zo zeer de pijn van Uw noodkreet, dat ik sterk aan de juistheid van mijn eerste interpretatie begon te twijfelen. En toch kan ik niet nalaten te geloven, dat zich onder de bitterheid van Uw vertwijfeling de zekerheid verbergt, dat de mens zichzelf en zijn goden moet verliezen, om mèt de realiteit van de Godheid zijn ware Zelf te hervinden.

Met hartelijke groeten en beste wensen voor Uw vrouw en kind, ook van Jan

Uw

Dien van Herwijnen-den Eerzamen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA