MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520304 Piet van den Hurk aan Matthijs Vermeulen

Piet van den Hurk

aan

Matthijs Vermeulen

Groenekan, 4 maart 1952

Groenekan, 4 Maart 1952.

Hooggeachte Heer,

Op het Bureau van de Stichting Donemus werd ik attent gemaakt op een compositie van U voor Cello en piano.

Indien U prijs zoudt stellen op een uitvoering hiervan voor de microfoon, dan zou ik gaarne nadere gegevens ontvangen.

Ter toelichting het volgende: In de Cyclus "Kamermuziek uit heden en verleden", welke onder mijn leiding staat worden regelmatig composities uitgevoerd welke niet die bekendheid genieten, die zij verdienen. Bij voorkeur spelen wij dan werken van Nederlandse Componisten. De beste Nederlandse solisten werken hieraan mede.

Het ligt in de bedoeling, indien mogelijk, Uw werk alsmede de Chansons Madécasses van Ravel, in ditzelfde programma uit te voeren.

De medewerkenden zijn: Laurens Bogtman, Carel van Leeuwen Boomkamp, Marinus Voorberg e.a.

De uitzending zou kunnen plaats vinden pl.m. half April in de N.C.R.V. Studio.

Mocht U liederen hebben gecomponeerd, dan zou Bogtman, die eveneens kunnen zingen. Of stelt U meer prijs op enkele liederen van A. Diepenbrock?

In afwachting van Uw berichten, teken ik

Hoogachtend,

P. v.d. Hurk.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA