MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520227 Het Wereldvenster - J.M.Ph. Uitman aan Matthijs Vermeulen

Internationale Uitgeversmaatschappij Het Wereldvenster (J.M.Ph. Uitman)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 27 februari 1952

 

27 Febr. 1952.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Het doet mij genoegen uit Uw brief van 20 dezer te mogen lezen, dat U in beginsel bereid bent tot het schrijven van een klein boekje over de situatie van de muziek in de wereld.

Waar U schrijft dat er voor U 300 arbeidsuren aan verbonden zullen zijn, moge ik er U op wijzen, dat de opzet van de serie niet zulk een uitgebreide werkzaamheid vraagt. Zelfs is door de redacteuren geopperd, dat de verschillende deeltjes door de schrijvers a.h.w. "aus einem Guss" geschreven zouden kunnen worden. Het gaat hier minder om een alleszins verantwoorde detaillering van het onderwerp te krijgen dan om een, de lezer prikkelende, visie van een auteur.

Ik ben gaarne bereid hier nog nader met U over te spreken, omdat ik voorzie dat wanneer U de indruk zoudt hebben dat het hier gaat om een zeer doorwrochte studie, die inderdaad veel tijd van U zou vergen, het uiteraard wel moeilijk zal vallen de gemaakte arbeidsuren, gezien de bedoelingen van de serie en gezien de verkoopsprijzen ervan, tot beider genoegen te honoreren. De verkoopsprijzen van het ingenaaide boekje zullen liggen op f 1.60, waarbij de auteur bij inlevering van de kopij, resp. bij ondertekening van het contract, of bij verschijnen van het boek, een voorschot kan ontvangen van f 150.- tot f 200.- Ć  conto van een royalty van 10%.

Zoals U zult zien, gaat het hier niet om een groot commerciƫel object, doch om een cultureel verantwoorde serie, waarnaar, zoals wij verwachten, veel vraag zal zijn, omdat zij zal voorzien in een bestaande behoefte.

Gaarne Uw nader bericht, eventueel Uw uitnodiging voor een nadere mondelinge bespreking, afwachtend, teken ik, met de meeste hoogachting,

J.M.Ph. Uitman,

Directeur.

b.a. getekend:

[onleesbaar]

secr.esse.

 

Bijl. [= bijlage met een opzet van de serie en een lijst van beoogde auteurs en hun onderwerpen]

 

[verso in de hand van MV:]

selon la mesure de mon aptitude [doorgestreept: ma disposition] mon intelligence devait lentement

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA