MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520214 Het Wereldvenster - J.M.Ph. Uitman aan Matthijs Vermeulen

Internationale Uitgeversmaatschappij Het Wereldvenster (J.M.Ph. Uitman)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 14 februari 1952

 

14 Febr. 1952.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Ondergetekende, als uitgever van een dit jaar te starten serie kleine boekjes, onder redactie van Dr F. Boerwinkel en H. van Praag, onder de verzameltitel "Vogelvluchtserie", moge U namens de redacteuren mededelen, dat het zeer op prijs gesteld zal worden wanneer U in deze serie een deeltje zou willen verzorgen.

Het ligt in de bedoeling in deze boekjes, die een verkoopsprijs van ca. f 2.50 zullen hebben en een omvang van 96 blz., t.w. 17.500 tot 20.000 woorden, een situatietekening te geven van de verschillende aspecten van de cultuur in vogelvlucht. Zo zijn er in voorbereiding een deeltje "Wereldgeschiedenis in Vogelvlucht" door Dr. Boerwinkel, "Wereldkerk in Vogelvlucht" door Prof. Dr H. Kraemer, "Wereldliteratuur in Vogelvlucht" door Paul Rodenko, "Situatie van de Psychologie", waarvoor Prof. Buitendijk zal worden aangezocht, "Wereldeconomie in Vogelvlucht", enz.

Onze vraag aan U is thans of U bereid zoudt zijn een werkje te verzorgen over de situatie van de muziek in de wereld in vogelvlucht. Gaarne zou ondergetekende hierover na Maandag 18 Februari a.s. een onderhoud met U hebben, ten einde bedoelingen en voorwaarden voor deze uitgave nader met U te bespreken.

Wilt U zo vriendelijk zijn ons te laten weten wanneer deze bespreking kan plaatsvinden en waar, hetzij te Uwen huize, hetzij te onzen kantore.

In de hoop dat wij U bereid zullen vinden wel aan onze uitnodiging gehoor te geven, tekenen wij, met de meeste hoogachting,

J.M.Ph. Uitman,

Directeur.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA