MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510930 Th. Kurpershoek aan Matthijs Vermeulen

Th. Kurpershoek

aan

Matthijs Vermeulen

Loenen a/d Vecht, 30 september 1951

Loenen a/d Vecht 30 September 1951

Hooggeachte Heer Vermeulen,

Eenmaal heb ik het genoegen gehad U te schrijven toen ik door de radio Uw vierde symfonie had gehoord, terwijl alle dagboekeniers op de achterste poten stonden vanwege Uw vijfde.

Evenzeer als ik het toen mijn plicht achtte U te schrijven, omdat ik weet dat een minimum belangstelling voor een kunstenaar van levensbelang kan zijn, acht ik het thans mijn plicht U erop te wijzen dat Uw artikel "De afbraak van de Opera" wemelt van onjuistheden en uit de lucht gegrepen beweringen.

Het valt buiten mijn bevoegdheid Uw beweringen punt voor punt te weerleggen, ik acht het ook mijn taak niet.

Ik schrijf U alleen om U mijn spijt te betuigen dat een man van Uw formaat een artikel van deze toon en strekking heeft kunnen schrijven, en ik vraag mij voortdurend af wat U toch in Godsnaam daartoe bewogen kan hebben. Liefde voor de opera zeker niet.

Wanneer iemand die de opera liefheeft, afbraak van het geliefde meent te moeten constateren, schaart hij zich niet met een extra zware moker aan de zijde van de heren Glavimans en Arntzenius.

Hij zal zich niet laten weerhouden fouten en falen aan te tonen maar niet dan na zorgvuldig onderzoek.

Ik schrijf U dit niet omdat U zegt mijn décors niet mooi te vinden, niemand kent de verkeerdheden ervan beter dan ik nu ik ze enkele malen in gebruik heb gezien (ze zijn tussen haakjes de goedkoopste die de Ned. Opera ooit heeft gehad al mag U dit bij de beoordeling van de artistieke kwaliteiten niet beïnvloeden).

Maar ik meen als kunstenaar tegenover kunstenaar van U, die artikelen heeft geschreven als dat bij de dood van Mengelberg en als dat over Uw poging tot muzikale existentie, artikelen waarvan de liefde en de grootheid mij ontroerd en gesterkt hebben, ik meen van U een artikel als dit laatste niet te behoeven accepteren omdat het Uwer onwaardig is.

De hoogachting die ik U als mens en als kunstenaar toedraag verleende mij de vrijheid U dit te schrijven.

Th. Kurpershoek

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA