MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510512 J.J. van Loghem - Van Loghum Slaterus aan Matthijs Vermeulen

J.J. van Loghem (Van Loghum Slaterus)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Laren, 12 mei 1951

 

12 Mei 1951

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Gij kent mij niet. Ik ben een U onbekende lezer van de Groene, die iedere week, nadat hij het prentje van Lex heeft bekeken, allereerst het artikel van Matthijs Vermeulen opslaat. Ik ben niet bijzonder musicaal, een beetje doof en spoedig vermoeid van luisteren naar muziek, maar ik geniet literair elke week het relaas van uw musicaal genieten.

Zó voortreffelijk weet gij te schrijven van wat het leven U wekelijks leert: dat de musicale mens is begenadigd omdat de edelste verrukkingen zijn menselijk deel zijn; en dat het voor de musicale woordkunstenaar een genot is deze verrukkingen in proza te benaderen.

En nu uw bijdrage voor ons boekje. Uw literaire begaafdheid, uw fantaisie, uw eruditie veroorloofden U een uitstekend opstel te schrijven: De beste van alle bijdragen. Maar in één opzicht zijt ge niet uniek. Onze architect schrijft over de Zaligmaker en honderd andere dingen, maar niet over architectuur... onze Toneelspeler schrijft over de beroerdigheden van deze wereld, maar niet over toneel... onze predikant schrijft over zichzelf, maar niet over God, godsdienst of godsvrucht... Zo bevreemdt het ons tenslotte niet, indien onze musicus ons onthaalt op voortreffelijk proza, zonder een woord over muziek...

Wat ik schrijf is geen redactionele, maar een persoonlijke ontboezeming. Ik heb slechts toestemming van redactie en uitgever gevraagd U persoonlijk te schrijven. Matthijs Vermeulen is, gelijk andere denkende en voelende mensen, door 's werelds loop en het lot der mensen bewogen, en weet er als weinigen over te schrijven. Maar als koper van het boekje dat Uw naam op de omslag draagt, zou ik willen weten wat het leven aan de musicus Vermeulen heeft geleerd. Is dat onbillijk of onredelijk?

Ik hoop dat gij het bovenstaande wilt overwegen. Het ligt natuurlijk niet op de weg der redactie Uw bijdrage te betuttelen. Maar denk aan de lezer van de Groene... Tot en met bladzijde 4... en dan een paar van de schoonste levensprenten van de musicus Vermeulen. Velen zullen U er dankbaar voor zijn.

Met grote waardering, steeds Uw dienstwillige

J.J. van Loghem.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA