MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510213 Matthijs Vermeulen aan G. van Welsum

Matthijs Vermeulen

aan

G. van Welsum

Amsterdam, 13 februari 1951

Amsterdam

Herengracht 330

13 Febr. 1951

Zeer Geachte Heer Van Welsum,

Daar het "Concertgebouwconflict" zogenaamd is opgelost en voorlopig wel niet op de openbare tribune zal terugkeren, wil ik even U persoonlijk antwoorden naar aanleiding uwer bedenkingen, uitgedrukt in uw schrijven van 7 Febr.

De voorgewende feiten en data, verschenen in de Linie met de insinuerende vraag "waarom publiceert u dit dan niet?", waren reeds veertien dagen vroeger geëtaleerd (voor 't overgrote merendeel ten minste) op een propaganda-blaadje, dat 't Concertgebouw bij zijn programma's voegde, en dat aldus ruime verspreiding ontving.

Er viel dus niets meer te publiceren! Maar de hypocriete Linie doet alsof zij dat niet weet, de huichelaarster. Bovendien werd de houdbaarheid der beweringen en data, die Van Kempen voorwendt, tamelijk volledig weerlegd in mijn artikel Kunst en Overheid, dat in dezelfde week verscheen als de onbeschaamde vragen van de Linie. Ik zeg "tamelijk". Want wegens de eisen der techniek van het "opmaken" ener kranten-pagina, moest een hele alinea van mijn stuk wegvallen! Daaraan, onder ons gezegd, is tegenwoordig een bewijsvoering overgeleverd!

Van Kempen's supplementaire bewering, dat hem in 1947 de Franse nationaliteit werd aangeboden, is te zot om los te lopen. Dat overkwam tot dus verre nog niemand. En als het hem overkwam, bij de gratie Gods, waarom accepteerde hij niet, de edele man?! Welk een reclame, en welk een garantie, zou dat geweest zijn, overal, en hier bij ons!

Hij transpireert leugen. Eveneens leugen moet zijn wat de Linie berichtte in haar nummer van vorige Zaterdag: dat Willem Mengelberg hem reeds vóór de oorlog hier heeft willen laten dirigeren. Mengelberg was toen almachtig. Waarom gebeurde dat dan niet?!

Zeg uw roomse kennis dat de ganse roomse kliek Van Kempen op onwaarachtigheid en valsheid bouwt. Et tenez ferme!

Met vriendelijke groeten en hoogachting

Uw

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA