MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510121 A. Neumark-Tindal Leyds aan Matthijs Vermeulen

A. Neumark-Tindal Leyds

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 21 januari 1951

21.1.'51

Zeer Geachte Heer Vermeulen.

Vele, zoo niet al Uw artikelen in de "Groene", zijn door mij en mijn man, steeds met belangstelling gelezen. En mochten ze dan niet altijd mijn volledige instemming hebben, ik kon toch altijd Uw standpunt begrijpen.

Uw laatste artikel evenwel, over v Kempen is mij zóó volkomen uit het hart gegrepen, dat U mijn woorden, die ik als reactie op deze schanddaad sprak, stuk voor stuk (in een heel wat mooiere stijl overigens) weergeeft. Ik kàn het niet laten U te schrijven, maar verzoek U dringend, hier geen gebruik van te maken, omdat anders mijn man hierdoor moeilijkheden kan ondervinden. Ik schrijf U, als een Hollandsche vrouw en niet als de echtgenoote van een dirigent / iets wat ik pas eenige jaren ben.

Ik schrijf U, omdat U een van de weinigen bent die begrijpt hoe diep ons volk gezonken is, hoe nog geen zes jaar na de bevrijding, alles is vergeten. Mijn hart bloedt, als ik denk aan al die jonge, flinke kerels, die zich noodeloos hebben laten afslachten, voor een ideaal, dat nooit verwezenlijkt werd; om al die stakkers, die zijn weggesleept om onder de vreeselijkste martelingen te worden afgemaakt (Ik heb 2 jaar geleden op verzoek van de Poolsche regeering Auswitz [sic] gezien.) aan allen die direct of indirect het liefste wat zij bezaten moesten verliezen. Ook ik heb mijn man in 43 verloren.

En nu komt deze van Kempen, uit vrije keuze Mof, als al die anderen, die ons 5 jaar lang hebben getyraniseerd; met een ongeloofelijke dosis brutaliteit en schaamteloosheid en neemt de beste plaatsen in.

En wie en wat is van Kempen dan nog? Hier kon hij met al z'n handigheid geen voet aan de grond krijgen voor den oorlog .En nu opeens na 10 jaar Nazi duitschland is hij "waardig", ons eerste orkest te dirigeeren. Mijn man, die zooals U misschien weet Pool is en dus dubbel van de Duitschers heeft geleden, is totaal van streek, over alles wat er na de oorlog hier gebeurt. Hij hangt met zijn heele hart aan Holland, dat hij als zijn tweede vaderland beschouwt. Wij hopen dat hij dezen zomer zijn Hollandsche nationaliteit krijgt.

Hij zou U graag zelf schrijven, omdat Uw artikel hem diep heeft getroffen, maar U begrijpt zijn moeilijkheid.

Als er meer menschen waren als U, zou alles er hier beter uitzien.

Wij danken U beiden voor Uw moed om tegen den stroom op te roeien.

Ik hoop alleen maar dat Uw goede voorbeeld navolging zal vinden.

Met beleefde groeten

Hoogachtend

A Neumark-Tindal Leyds

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA