MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19501022 Matthijs Vermeulen aan Johan de Molenaar - USO - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Johan de Molenaar (USO)

 

Amsterdam, 22 oktober 1950

 

Zeer Geachte Heer De Molenaar,

Deze dagen gaat mij voortdurend de muziek nog door het hoofd die ik Woensdagavond te Utrecht hoorde, en 't is een ware behoefte voor me om jegens het orkest en zijne eminente dirigent de gevoelens van dankbaarheid en bewondering uit te spreken welke de uitvoering van Passacaglia et Cortège in zo sterke mate bij me heeft teweeg gebracht.

Het gaf mij een buitengewone voldoening om met dezelfde objectiviteit van de criticus als subjectiviteit van de componist te mogen constateren, dat het U.S.O. met even grote bekwaamheid als artistieke consciëntie, en dat de eigenschappen van zijn jonge leider, die ik nu reeds meesterlijk zou willen noemen, het hoogste vertrouwen wettigen voor de toekomst.

Wanneer U deze tweevoudige waardering van de criticus en de componist wilt te kennen geven aan ieder die tot het uitstekende welslagen der vertolking heeft meegewerkt, dan vervult U de taak en de plicht, waarvan ik mij slechts voor een te klein deel heb kunnen kwijten. Want aan elk der musici van het U.S.O. had ik na het concert gaarne de hand willen reiken tot uiting mijner voldoening, erkentelijkheid en vriendschap.

Met de meeste Hoogachting,

Uw

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA