MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500928 Matthijs Vermeulen aan G.A. van Oorschot

Matthijs Vermeulen

aan

G.A. van Oorschot

Amsterdam, 28 september 1950

28 Sept. '50

Door verschillende omstandigheden heb ik moeten verzuimen U eerder te antwoorden op Uw brief van 21-3-50, waarin, zoals U zich misschien herinnert, U mijn belangstelling wenste te wekken voor Buiten de Maatstr. van Bertus van Lier.

Een der redenen van mijn stilzwijgen is geweest dat ik U geen belofte wilde doen die ik wellicht niet zou kunnen houden. Maar nu U in de Boekenspiegel dezer week waarschijnlijk de regels vinden zult welke Van Lier's boek betreffen, kan ik U zonder bezwaar verzekeren dat ik Uw verzoek met dezelfde sympathie ontvangen heb waarmee U het schreeft. Het spijt mij slechts dat ik het werk niet uitvoeriger heb kunnen behandelen, deels wegens de overvloed der nieuwe uitgaven, deels wegens sommige bedenkingen die ik heb tegen Van Lier's betoogtrant, en waarover nadere uitweiding mij niet praktisch scheen. Ik hoop niettemin dat die korte vermelding U overtuigen zal van mijn waardering voor Uw muzikale opmerkzaamheid.

Met de meest Hoogachting

MV

concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA