MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491220 Anthony van Kampen aan Matthijs Vermeulen

Anthony van Kampen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 20 december 1949

Amsterdam, 20 December 1949.

Hooggeachte heer Vermeulen,

Ik moet U nog altijd bedanken voor Uw uitvoerig antwoord op de brief die ik U indertijd schreef naar aanleiding van de uitvoering Uwer beide symphonieën. Mijn plan was U direct daarna nog terug te schrijven, doch door allerlei onverwacht werk bleef het plan een plan.

Het motief voor dit schrijven is misschien enigszins vreemd, maar ik waag het erop. Door mij wordt n.l. het nautisch maritieme maandblad De Blauwe Wimpel geredigeerd, en ik zou in dat blad graag een artikel willen opnemen over het onderwerp: "De zee als inspirator van musici".

Tal van grote figuren in de muziek, ik denk aan Grieg, Debussy, Sibelius en Wagner, om er enkelen te noemen, hebben werken gecomponeerd die geïnspireerd waren op de zee. En daarover wilde ik nu graag iets laten schrijven in De Blauwe Wimpel. Bent U bereid om dit te doen?

Neemt U mij deze vraag niet kwalijk, maar ik zou niemand weten die daarover beter zou kunnen schrijven dan U. Wat het honorarium betreft, dit bedraagt f 30,-. Het artikel moet ongeveer 1000 tot 1200 woorden groot zijn. Het zal mij zeer verheugen indien U deze bijdrage aan ons tijdschrift zoudt willen leveren en ik betuig U daarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Gaarne nader van U vernemend, inmiddels, met vriendelijke groeten,

hoogachtend

A.C. van Kampen

Red. De Blauwe Wimpel.–

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA