MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491023 J.E. Vleeschhouwer aan Matthijs Vermeulen

J.E. Vleeschhouwer

aan

Matthijs Vermeulen

Rotterdam, 23 oktober 1949

Rotterdam 23.X.49

Essenburgsingel 63B

Gisteravond waren mijn vrouw en ik in het Vondel-paviljoen. Daar werd Siegfried E van Praag door Anthonie Donker en anderen huldigend toegesproken.

Zijn lot is nog, wat het Uwe was, tot eenige jaren geleden. Hij ontvluchtte de soms verkillende klamte in het geestelijk klimaat van Nederland en leeft in voor hem une ambiance plus favorable. Wij, mijn vrouw en ik, schaamden ons gisteravond toen wij zagen, hoe in verhouding, te weinigen aanwezig waren om althans een vleug goed te maken van wat wij een van de nobelste Geesten in Nederland hebben te kort gedaan.

Mijn gedachten gingen toen ook naar U uit. De kreet van "Leve Souza" hangt voor mij nog altijd in de lucht; er is, altijd nog, de herinnering aan de toen toegepaste poenale sanctie.

Een plant heeft water nodig om te gedijen, en zon. En een mensch: warmte van een medemensch, effusies van gedachten- en gevoels-emanaties.

Daarom was ik blij, dat de weinige woorden van een onbekende (overigens: een generatie-genoot) U wellicht voor eenige oogenblikken kunnen hebben versterkt in de overtuiging dat er, zelfs in deze voorloopige wereld mogelijkheden van samenstemming zijn, waaraan wij in onze oogenblikken van neerslachtigheid niet bereid zijn te gelooven. Zulk een onverwacht treffen van gelijke toonhoogte-op-een-afstand maken het leven levenswaard.

Uiteraard is het voor mij minder moeilijk te verkeeren in de sfeer van klanken dan voor U in dat deel der maatschappelijke betrekkingen dier aspecten, die althans ten deele kunnen worden gevangen in quantitatieve, dus perifere, symbolen.

Ik ben uit een muzikaal gezin; mijn zes kinderen (als Gij ben ik laat getrouwd) zijn op weg de wereld der sonoriteiten te maken, niet tot een poëtische randversiering maar tot een der wezenlijke bestanddeelen van hun leven. Hun moeder is hun daarbij behulpzaam.

De wederwaardigheden van Uw 4e en 5e werden dezerzijds met spanning gevolgd. Voor Uw even genereus als onverwacht aanbod om den economischen medewerker van "de Groene" mijn geschrift te overhandigen, ben ik niet alleen erkentelijk; het was – ten overvloede – het bewijs van een (ondemonstratieve maar voor de ontvankelijke bijna tastbare) verwantschap, bij de ervaring waarvan zich gelukkig weet

Uw

Vleeschhouwer

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA