MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490927 W. Beunk aan Matthijs Vermeulen

W. Beunk

aan

Matthijs Vermeulen

Overveen, 27 september 1949

Overveen, 27-9-1949.

Hooggeachte Heer Vermeulen,

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift van een brief, welke ik gisteren verzond aan de heer P. Beishuizen, medewerker aan de "Groene" en "het Parool"; een en ander naar aanleiding van hetgeen hij in "Luisteraars Logboek", opgenomen in éen der in de loop van de vorige week verschenen uitgaven van genoemd dagblad, heeft geschreven.

Gevoelens van hoogachting voor Uw persoon, van bewondering voor Uw muziekessays en van dankbaarheid voor de wijze, waarop gij de muziekverknoeiers afstraft wàar gij ze aantreft, hebben mij tot het zenden van dit afschrift genoopt.

Uit de bladen verneem ik, dat in het komende seizoen twee Uwer symfonieën door het Rotterdamsch Philharmonisch en het Concertgebouw-orkest tot klinken zullen worden gebracht.

Het is mij een behoefte, U hiermede geluk te wensen en ik verblijf, met gevoelens van respect,

tout à vous,

W. Beunk.

W. Beunk.

technisch-ambtenaar Prov. Waterstaat

Denijs van Hullelaan 43

Haarlem (post Overveen)

verso: diverse aantekeningen die MV blijkbaar tijdens een orkestrepetitie van de Vierde Symfonie heeft opgetekend

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA