MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490418 Matthijs Vermeulen aan Hendrik Andriessen

Matthijs Vermeulen

aan

Hendrik Andriessen

Amsterdam, 18 april 1949

Amsterdam

Heerengracht 330

18 April 1949

Zeer Geachte Heer Andriessen,

Vergeef mij de onmogelijkheid waarin ik mij bevond om U tijdiger te antwoorden op Uw briefje van 9-IV, dat mij reeds met vertraging bereikt had.

De dingen zijn gegaan als volgt: Gedurende een redactie-vergadering van De Groene had ik Uw artikel betreffende mijn "Muzikale onderrichting" enkele minuten ter inzage. Maar mijn antwoord op Uw stuk schreef ik niet naar Uw manuscript, doch naar een gecorrigeerde drukproef. Ikzelf bracht dus geen enkele coupure aan. Ik kreeg slechts de aanwijzing: "het geheel moet de 1800 woorden niet overschrijden". Toen ik dat "geheel" in het volgend nummer overlas, bemerkte ik, (niet tot mijn verbazing of ergernis maar met een zekere gelatenheid) dat uit het citaat dat U van mij gaf, een aantal regels geschrapt waren, en dat Uw gedachtegang niet meer aansloot. Om hem passend te maken werd een beetje veel gevergd van de lezers!

Misschien kunnen de goede lezers die moeite opbrengen. Aan het hedendaagsche misbruik echter om te hooi en te gras coupures te verrichten welke de afmeting en de ordening eener "pagina" eischt, valt voorlopig niets te veranderen. Niemand is gevrijwaard tegen de methode van dit moderne Proc[r]ustus-bed! Evenmin ik, in mijn wekelijksche bijdragen. En omdat pas tot verminkingen besloten wordt op de drukkerij, bij den "vorm", geschieden zij altijd zonder "voorkennis" van den schrijver, die tevreden mag zijn wanneer de amputaties zonder àl te groote pijn en wonden afloopen!

Dat komt eenvoudig omdat tegenwoordig alles ondersteboven staat. Een radicale omwenteling zal noodig zijn om alles weer op zijn plaats te zetten. Op mijn eentje kan ik die revolutie niet bewerkstelligen. Ondanks die zekere gelatenheid blijf ik hopen dat het niet te lang duren zal alvorens zij gebeurt.

Wij leven in een eeuw waar men zelfs blij moet zijn met doode musschen. Natuurlijk zou ik mij eigenlijk "met hand en tand" moeten verweren tegen iederen aanslag op de integriteit der gedachte van een schrijver. Maar er is genoeg te doen dat ik meen te mogen rekenen op vergoelijking, wanneer ik zoo'n verweer niet onderneem.

Met wederzijdsche vriendelijke groeten,

en de meeste Hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut