MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490412 Carla Kohnstamm aan redactie DGA

Carla Kohnstamm

aan

redactie De Groene Amsterdammer

Amsterdam, 12 april 1949

Amsterdam – 12 IV '49.

Aan de Redactie van "De Groene Amsterdammer"

Zeer Geachte Heren,

Daar ik me van week tot week verheug over het peil der artikelen in de "Groene", niet eens zozeer uit technisch oogpunt, als uit het oogpunt van een werkelijk democratische geestesgesteldheid, was ik teleurgesteld over het artikel van Mathijs Vermeulen in Uw nummer van 2 April j.l.

Het gaat hierbij om de volgende zinsneden:

"Ik weet wel dat de Duitsers zelf deze bevelen van liefde en offer en overgave nimmer bespeurd hebben in de muziek van J.S. Bach. Dat is omdat zij hardleers zijn, en drie, vier eeuwen ten achter bij de evolutie der andere Europesche volkeren, zoals Nietsche [sic] reeds zei. Bij ons echter sprak deze Nederlandse tekst tot ons hart, rechtstreeks tot onze ziel, en ieder begreep."

Ook nu weer, nu ik deze regels opschrijf sta ik verbijsterd te kijken, hóe het mogelijk is, dat deze afschuwlijk verwaten, en zelfgenoegzame regels, in een blad als "De Groene" onderdak hebben kunnen vinden.

Het zou mij plezier doen als u op enige wijze op mijn protest reageerde, 't zij in een briefwisseling, 't zij door dit protest in uw blad een plaats te verlenen.

Met vriendelijke groeten

Hoogachtend

Carla Kohnstamm

Albr. Dürerstr. 31II

Amsterdam

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA