MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490330 Matthijs Vermeulen aan Jan Romein - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Jan Romein

 

Amsterdam, [eind maart 1949]

 

De drukproef van "Geboorte van het Contrapunt" is met zorg gecorrigeerd en door mij terug bezorgd bij Querido.

Maar ik weet niet of het U bekend is dat het boek waaraan genoemd artikel ontleend werd, en waarvan ik de copie U begin-Januari toezond, sindsdien in den handel kwam, zoals ik aanduidde door de slot-noot van het stuk te wijzigen.

Voor mij is die gelijktijdige publicatie geen bezwaar. Het is in Frankrijk gewoonte om bij het verschijnen van een werk "bonnes feuilles" te geven aan periodieken of dagbladen. Bestaat dit gebruik ook hier? Ik geloof niet dat de uitgever mij toestemming zal weigeren. Doch moet ik haar vragen?

Op advies van enkele vrienden zend ik U hierbij tevens een tekst,1 welks uitgave zij wenschelijk achtten en geschikt voor De Nieuwe Stem.

Wilt U de goedheid hebben mij zoo spoedig mogelijk te berichten of U en Uw mede-redacteuren deze opinie deelen?

Met beleefde groeten en de meeste Hoogachting

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Bedoeld is de tekst van de lezing 'Gedirigeerde Kunst' uitgesproken op 18 maart in de sociëteit De Koepel.