MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490101 Matthijs Vermeulen aan Soc. De Koepel - A. Pitlo - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Sociëteit De Koepel (A. Pitlo)

 

Amsterdam, 1 januari 1949

 

Hooggeachte Professor,

Hoewel ik, gedwongen door de omstandigheden, slechts uiterst zelden gebruik kon maken van het lidmaatschap dat mij door Uwe Sociëteit verleend is, zou het mij buitengewoon spijten als ik wegens diezelfde omstandigheden moest ophouden dit voorrecht te genieten.

Toen Uw Bestuur de goedheid had, bij schrijven van Prof. Hellinga dato 22-X-46, mij uit te noodigen tot toetreding in Uwe vereeniging, heb ik, zooals ik daarop antwoordde, een uitnoodiging die mij verheugde, slechts kunnen aanvaarden onder voorbehoud, dat het laatste artikel der reglementen van De Koepel voorloopig te mijnen bate zou worden opgeschort. Daar deze gunst mij niet geweigerd werd beschouwde ik haar als ingewilligd. En ik vind mij (helaas) nog steeds genoodzaakt die uitzondering van U te verzoeken.

Want na mijn terugkeer uit Frankrijk in September 1946, als een schipbreukeling zonder have of goed, zie ik mijn situatie op dit oogenblik niet zoodanig verbeterd dat ik op Uwe vriendelijkheid niet meer zou behoeven te hopen. Nauwlijks enkele weken veilig aan wal hier, ontving ik het bezoek van een ambtenaar van den Nederlandsen Staat die mij verplichtte tot terugbetaling in maandelijkse termijnen (daar ik de som in haar geheel onmogelijk voldoen kon) van een karig voorschot waarmee mij het Consulaat te Parijs tijdens de oorlogsjaren gered had van den ondergang, en dat door den langen duur der rampen gestegen was tot de vrij aanzienlijke som van ruim vier duizend gulden. Zoolang deze extra-heffing mijn totnutoe bescheiden gebleven inkomsten afknabbelt, zal ik mij moeten beroepen op Uw gastvrijheid, vertrouwend dat mij die niet geweigerd zal worden.

Daar Uw administrateur mij heeft uitgenoodigd een lezing voor De Koepel te houden, en daar ik zeer gaarne aan dit vereerend verzoek gehoor zou geven, zult U mij ten zeerste verplichten door mij mede te delen of ik mij nog rekenen mag als lid van De Koepel, onder hetzelfde voorbehoud dat ik betreur na drie jaren, ondanks hard werken, nog te moeten stellen.

Met mijn beste wenschen op dezen eersten dag van het nieuwe jaar, en

Met de meeste Hoogachting

MV

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA