MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480629 Eduard Reeser aan Matthijs Vermeulen

Eduard Reeser

aan

Matthijs Vermeulen

Saas Fee, 29 juni 1948

Saas Fee, 29 Juni 1948

Waarde Matthijs,

Je stuk in de Groene over de herdenking in Rotterdam werd me naar hier opgestuurd en ik kan niet nalaten je er even over te schrijven. Niet in de eerste plaats om je m'n erkentelijkheid te betoonen voor de wijze waarop je mijn aandeel in deze zaak hebt willen boekstaven zelfs niet om je te zeggen hoezeer ik de overtuigingskracht van je betoog heb bewonderd – maar eigenlijk vooral om de laatste alinea van je stuk, die ik ook in het bijzonder tegen mijzelf gericht beschouw. Er is hier, geloof ik, een misverstand in het spel als ik je den indruk heb gegeven als zou ik zelf ook aan het vakmanschap van Diepenbrock twijfelen. Als dat zoo was zou ik niet de moed hebben om m'n leven aan zijn muziek en de verbreiding daarvan te wijden. Dat neemt niet weg dat mij in den loop der jaren duidelijk is geworden, dat zijn instrumentatie-techniek ondanks – of liever dank zij – haar zeer persoonlijke geaardheid vaak practische bezwaren oplevert. Als je de uitvoering van "Lydische Nacht" in Rotterdam met de partituur had gevolgd zou je gemerkt hebben, dat Flipse de partituur vrij aanmerkelijk heeft geretoucheerd; hij zal je die retouches, die ons beiden na langdurig overleg noodzakelijk voorkwamen, zonder twijfel graag laten zien, als je daar belang in mocht stellen. Met nadruk wil ik hierbij vaststellen, dat zulke wijzigingen aan de essentieele waarde van de muziek niets afdoen en er alleen maar op gericht zijn om haar uiterlijken verschijningsvorm zóó te laten klinken als in de bedoeling van den componist; in dien zin retoucheert elke dirigent stilzwijgend in de partituren van de grootste meesters.

We moeten het hier bepaald nog eens over hebben. Maar intusschen is het mij veel waard in jouw oogen bevrijd te worden van den waan ten opzichte van Diepenbrock aan "armelijke minderwaardigheidscomplexen" te lijden.

Wil je Thea m'n allerbeste wenschen overbrengen? Wees zelf hartelijk gegroet door je

H.E.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA