MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480108 Matthijs Vermeulen aan Alice von Eugen-van Nahuys - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Alice von Eugen-van Nahuys

 

Amsterdam, [8 januari 1948]

 

Zeer Geachte Mevrouw Von Eugen

Van harte dank voor Uw uitnoodiging waardoor ook een warme wensch van ons die wij zeer lang hadden in vervulling zal gaan. Gelukkig zijn wij Zaterdag beiden vrij. Daar Mijnheer Von Eugen de goedheid heeft ons te komen halen zullen wij half een gereed zijn.

De Kleine Kosmologie van Albert Helman welke hijzelf me stuurde met een begeleidend briefje dat mij werkelijk verheugd heeft, las ik met dezelfde genegenheid tot vriendschap (want ik kende hem nog niet) en dikwijls met bewondering. Voor een bespreking in De Groene zou ik U gaarne een belofte doen, maar voor 't oogenblik durf ik dit niet. Ik heb nog een stuk of vier boeken over muziek loggen, die reeds enkele maanden vertraging hebben, wij zijn midden in een seizoen dat vol polemiek was, welke binnenkort vermoedelijk hervat moet worden, en telkens betreur ik dat het blad niet twee- of driemaal per week uitkomt wat mij meer bewegingsvrijheid zou geven. Ik zal daarom moeten wachten tot de muziek mij ruimte laat alvorens ik onzen redactie en onzen medewerker C.J. Kelk kan vragen om toegang op zijn literair terrein!

Wilt U mij de vertraging verontschuldigen die er door drukte kwam in dit antwoord?

Met onze vriendelijke groeten aan u beiden,

hoogachtend

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA