MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480107 Matthijs Vermeulen aan Jules Cuypers - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Jules Cuypers

 

Amsterdam, 7 januari 1948

 

7.1.48

Uw briefje te ontvangen van 2-1 was voor mij een groot genoegen en met erkentelijkheid voor de sympathie welke ik erin uitgesproken vind las ik uw voornemen om mij uw boek op te dragen over Edvar Grieg. Toch meen ik dat ik niet kan instemmen met uw vriendelijke gedachte. Haar overwegende kon ik onmogelijk buiten beschouwing laten dat ik mij nooit in bijzondere harmonie gevoeld heb met Griegs geest, noch met Griegs muziek, deels om muzikale, deels om andere redenen, b.v. wegens zijn manifestaties tijdens de Dreyfus-affaire (hoewel ikzelf nog steeds niet weet of ik voor of tegen Dreyfus zou moeten zijn) en die toenmaals nauwlijks andere dan anti-Fransche gevoelens konden wekken; of, om nog een tweede voorbeeld te geven, wegens den schadelijken invloed welke in Nederland is uitgeoefend door Julius Röntgen, de man die Grieg met wat deze bezat aan Duitsche scholing en onuitroeibaar Duitschen inslag hier het meest (naast Brahms) gepropageerd heeft. Deze bedenkingen zou ik niet gaarne ter zijde stellen als ondergeschikt. Ik geloof ook niet dat de anti-duitsche overtuigingen van Grieg in een biografie sterk genoeg naar voren kunnen komen om een opdracht aan mij voldoende te motiveeren en te verklaren. Ik zie het verband niet in elk geval. Maar misschien schrijft U later nog een werk over een Fransch onderwerp – of Fransche meesters. Het zal mij dan verheugen wanneer u dat aan mij [zou] opdragen.

Met collegiale groeten en

de meeste Hoogachting,

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA