MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471115 Nico van der Linden aan Matthijs Vermeulen

Nico van der Linden

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 15 november 1947

Amsterdam-Z., 15 November 1947

Hooggeachte Heer Vermeulen,

Mijn oprechte bewondering voor Uw moed en Uw eerlijke gezonde strijdlust deden mij vermoeden, dat ik minstens een antwoord zou mogen verwachten op mijn laatste schrijven.

Vooral omdat een plan dat ik de Heer Moussault voorlegde, mede van Uw oordeel afhing.

Het is pijnlijk dat men in de zeer weinig geloofwaardige, waartoe ik U nog steeds met volle overtuiging rangschik, zou moeten gaan twijfelen.

Juist omdat Uw woorden in mij een goede naklank vinden, meende ik als erkend ernstig werkend en altijd strijdend kunstenaar, met U van gedachten te moeten wisselen.

Natuurlijk is dit schrijven niet bedoeld als een "terechtzetting" doch veeleer als bewijs mijner teleurstelling die enkel kon ontstaan uit gevoelens van hoogachting en waardering, gevoelens die men in deze tijd, gaarne blijft koesteren voor het object die deze wist te schenken.

Inmiddels, met mijn hulde voor Uw laatste artikel in "De Groene" verblijf ik,

Hoogachtend

Nico van der Linden