MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471115 Donemus aan Matthijs Vermeulen

Donemus

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 15 november 1947

15 November 1947.

Geachte Heer Vermeulen,

Zoals de heer Tiggers U al heeft medegedeeld, meent het bestuur de werkzaamheden van de leden der Bibliotheek-Commissie op een andere wijze te moeten gaan waarderen, dan tot nu gebruikelijk was, nl. met een vergoeding van f. 10,- als presentiegeld per vergadering.

Besloten werd daarom ieder der leden voortaan per vergadering f. 30,- toe te kennen, tot een maximum van twee vergaderingen per maand, terwijl voor de U bekende "achterstand" eenmaal per maand vergaderd kan worden, eveneens tegen f. 30,-. Dit van terugwerkende kracht voor de keren dat door Uwe Commissie reeds vergaderd werd.

Door U werd vergaderd op: 9 Mei 1947, 5 Juni 1947, 25 Sept. 1947, 27 Sept. 1947, ontv. f. 10,- tegoed f. 20,-, 25 Oct. 1947, tegoed f. 30,-

totaal f. 110,-

welk bedrag wij U hierbij aanbieden.

Met beleefde groeten en hoogachting,

Stichting DONEMUS

gedel. v/h bestuur

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus