MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471028 Fanny Simons aan Matthijs Vermeulen

Fanny Simons

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 28 oktober 1947

's-Gravenhage, 28-10-1947

Hooggeachte Heer Vermeulen,

Met stijgende bewondering heb ik Uw 3 artikelen in de "Groene" over het geval-Strauss-Metamorphosen gelezen, waaruit zo duidelijk Uw eerlijke verontwaardiging over de houding van het Amsterdamse Concertgebouw-bestuur doorheen straalt. In verband met de om het Strauss-geval ontstane polemiek, wilde ik U hierbij nog attent maken op bijgevoegd artikeltje in de Nieuwe Rott. Ct.van 20 Oct. j.l., hetwelk U ongetwijfeld reeds onder de ogen hebt gehad. Maar hebt U ook het laatste, pas-verschenen Strauss-prospectus van de Fa Boosey and Hawkes gelezen, de tegenwoordige uitgeversfirma van zijn werken (waarvan dr. Roth dus de leiding heeft)? Over Metamorphosen wordt o.a. gezegd: "The words "In Memoriam" written on the last page of the score, refer to the great musical tradition of which Strauss stands the last survivor and great representative". – Hierin wordt niet over een herinnering aan Beethoven gerept en het is wel eigenaardig, dat 2 zulke uiteenlopende verklaringen tenslotte uit dezelfde bron komen. – Prof. Reeser doelt in zijn stukje in de Groene van 18 Oct. ook op deze Boosey-regels. –

Hoe men deze onverkwikkelijke muziek-politieke kwestie ook beschouwen wil, te loven valt Uw flink en doortastend optreden, dat van geen wijken weet. Òf het Concertgebouw-Bestuur met zijn directeur van houding zullen veranderen, is wel niet aan te nemen. Maar Uw winst is, dat het onomwonden gezegd, gelezen en door vele geapprecieërd is. –

Het is duidelijk te bemerken dat de weinige "goede" Nederlandse musici door de nu "vrijgesproken" collega's zo veel mogelijk op zij worden geschoven. – Een zeer treurig verschijnsel, dat over enige tijd ook wel weer zal uitsterven.

Met gevoelens van hoogachting,

verblijf ik,

Fanny Simons

Bibl.sse O.M.B. den Haag

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA