MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19470909 J. Scharp de Visser aan redactie DGA

J. Scharp de Visser

aan

redactie De Groene Amsterdammer

Eindhoven, 9 september 1947

Eindhoven, 9 Sept. '47

Aan de Redactie van De Groene Amsterdammer.

Gaarne zou ik het volgende onder de aandacht van uw muzikale medewerker Matthijs Vermeulen willen brengen.

Steeds heb ik zijn artikelen over muziek met buitengewone belangstelling gelezen evenals trouwens reeds vroeger zijn in druk verschenen opstellen (De twee muzieken, Klankbord enz) In Uw blad van j.l. Zaterdag echter schrijft hij: Het geheim van de klank en daarmee kan ik het onmogelijk eens zijn. Zelf ben ik (dit ten nadere toelichting) van beroep natuurkundige, doch tevens reeds sedert 16 jaar verbonden aan het Eindhovensch Dagblad als muziekrecensent; (heb nl. ook muziek gestudeerd). Nu meen ik, dat het bewuste artikel veel aanvechtbare beweringen inhoudt en dat het eigenlijk in deze vorm niet thuishoort in een blad als "de Groene". Immers het gehalte van de lezers van uw blad is vermoedelijk zoodanig, dat de meesten wat de heer Vermeulen geschreven heeft al lang weten (en dan vermoedelijk beter) en dat zij, die het niet wisten, hierdoor niet wijzer zullen worden. Ik reken de heer Vermeulen tot hen die natuurlijk beter weten. Over dit onderwerp heb ik met verschillende menschen gesproken en ik heb kunnen constateeren, dat het meerendeel unaniem van meening is, dat deze wijze van voorlichting niet gewenscht is. Het is niet mijn bedoeling een openbare discussie hierover uit te lokken, maar alleen den heer Vermeulen er toe te brengen zich eens te bezinnen op de vorm en inhoud van zijn kroniek om het "Geheim van de klank". Laat hij vooral verzekerd zijn van mijn persoonlijke hoogachting voor hemzelf en van mijn bewondering voor vrijwel alles wat ik van hem gelezen heb. Zoo hij er tijd en lust in heeft, ben ik ook gaarne bereid met hem schriftelijk of zelfs eventueel mondeling van gedachten te wisselen.

Met de meeste hoogachting

J.C. Scharp de Visser

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA