MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460914 Matthijs Vermeulen aan Marius Monnikendam

Matthijs Vermeulen

aan

Marius Monnikendam

Amsterdam, 14 september 1946

Amsterdam C.

330 Heerengracht

14 Sept 1946

Beste Monnikendam,

Hartelijken dank, ook namens mijn vrouw, voor je gelukwenschen bij ons huwelijk in Louveciennes. Zooals je ziet zijn wij terug in Holland, waar de nieuwe periode voor mij aanvangt met het nieuwe seizoen. Wij bewonen een klein doch charmant zoldertje. Ik denk niet zoo gauw in Den Haag te komen, want ik heb een hoop te doen, dat begrijp je. Maar als jij in A'dam bent verzuim dan niet hier even aan te loopen, bij voorkeur in den morgen daar ik 's middags op de Bibliotheek ben van Ned. Muziekbelangen. Waar je me trouwens ook kunt treffen: Amstel 228. Naar je keuze. Van daaruit hoop ik zelfs spoedig met je in ambtelijke relaties te treden!

Aan de copie van het boek wordt ijverig gewerkt. Over een maand ongeveer kan de tekst je worden overhandigd. Van den uitgever ontving ik bericht dat mijn verzoek om honorarium-verhooging in overweging genomen zal worden zoodra de copy in zijn bezit is, en dat hij zooveel mogelijk met mijn wenschen rekening zal houden. Merci voor je bemiddeling. Ik vertrouw dat we accoord gaan.

Wat de voorschotten betreft welke ik genoot vergis je je en ik begrijp van mijn kant niet goed je redeneering over een "surplus" dat je voor eigen kosten zoudt nemen om het mij aan te bieden als huwelijks-cadeau! Van vriend Dieben ontving ik tweemaal een zending van vijf duizend francs, dus in totaal tien duizend francs, welke mij gewerden na de devaluatie van den franc en die ik voor mezelf altijd beschouwd heb als te vertegenwoordigen twee honderd vijftig gulden, dus volgens den huidigen officieelen koers van 1 gulden = 40 francs, in ronde cijfers. Jij denkt dat ik slechts honderd vijf en zeventig gulden incasseerde. Dat klopt niet. Ik kan ook onmogelijk francs ontvangen hebben à 5 cents per stuk. Dat zou veel te duur zijn voor 't begin van dit jaar toen ik mij de eerste maal richten moest tot vriend Dieben. Ik geef je daarom gaarne een bewijs voor een voorschot van tien duizend francs maar ze moeten gerekend worden, dunkt me, naar de officieele noteering.

Verontschuldig me dat ik je hierover in de drukte der verhuizing niet spoediger schreef. En met vriendschappelijke groeten nogmaals dank voor je goede wenschen,

je

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA