MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460827 Matthijs Vermeulen aan Consulaat

Matthijs Vermeulen

aan

Consulaat Generaal der Nederlanden (L. Knappert)

Louveciennes, 27 augustus 1946

Louveciennes

2 Rue de l'Etang

27 Augustus 1946

Zeer Geachte Heer Knappert,

Met een vertraging waarvoor ik mij verontschuldig, doe ik U hierbij de geteekende schuldbekentenissen toekomen voor mijn onderstand over de maand Augustus.

Zooals ik U ter tijd heb medegedeeld verlaat ik Frankrijk en rapatrieer ik naar Holland. Het spijt mij ten zeerste wegens de beslommeringen der verhuizing niet de gelegenheid gevonden te hebben om persoonlijk van U afscheid te nemen en U van ganscher harte te bedanken voor de welwillende hulpvaardigheid welke mij in deze moeilijke jaren geworden is van U en van Uw Bureau voor Maatschappelijke Zorg. Ik hoop dat U met deze weinige maar oprechte woorden genoegen wilt nemen als uitdrukking mijner erkentelijkheid.

Gaarne zal ik van U hooren hoe de schuld welke ik jegens het Vaderland heb aangegaan door mij zal moeten worden ingelost. Ik vertrouw, voor de eerste periode althans waarin ik begrijpelijke moeilijkheden zal hebben, te mogen rekenen op dezelfde welwillendheid en goedheid Uwentwege.

Mijn adres in Holland is: Heerengracht 330, Amsterdam.

Met beleefde groeten en de meeste Hoogachting

Uw

Matthijs Vermeulen

transcriptie vanuit fotokopie

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA