MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460821 Matthijs Vermeulen aan Stichting Nederlandsche Muziekbelangen - C. Nierstrasz

Matthijs Vermeulen

aan

Stichting Nederlandsche Muziekbelangen (C. Nierstrasz)

 

Louveciennes, 21 augustus 1946

 

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

21 Augustus 1946

Zeer Geachte Mevrouw Nierstrasz,

Wellicht zal 't U verwonderen niets meer van mij gehoord te hebben aangaande mijn komst naar Holland. Zooals ik U schreef in Mei, tijdens Uw vacantie, dacht ik van hier te vertrekken eind-Juli, half-Augustus. Maar het afscheid van een land, waar men een kwart eeuw woonde, is niet alleen moeilijker dan men 't zich van te voren verbeeldt, doch men heeft zelfs de neiging, gelijk U begrijpen zult, om het te rekken. Ik voelde mij ook eenigszins aangemoedigd door de welwillendheid Uwer brieven, waarin U zij zeidt dat mijn aanwezigheid te Amsterdam nog niet zoo direct noodzakelijk was. Ten overvloede werd mijn vertrek nog vertraagd door het besluit dat Thea Diepenbrock en ik in den loop van den zomer namen om hier in alle intimiteit te trouwen, wat ik U tot mijn spijt niet heb kunnen mededeelen.

Ik hoop ondertusschen geen misbruik gemaakt te hebben van Uwe goedheid. Zoo toch, gelieve dan mijn verontschuldigingen te aanvaarden en tevens mijn verzekering dat ik mijn best zal doen om den tijd, als inderdaad tijd verloren ging, in te halen. Wij hebben ons vertrek van hier bepaald op Donderdag 29 Augustus. Het zal mij verheugen mij den daaropvolgenden dag met U in verbinding te stellen, en zoo spoedig mogelijk mijn medewerking bij de Nederlandsche Muziekbelangen te beginnen.

Met vriendelijke groeten, ook van Thea,

en de meeste Hoogachting,

Uw

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, St. Nederlandsche Muziekbelangen