MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460813 Uitgevers Maatschappij Holland - J. van Ulzen aan Matthijs Vermeulen

Uitgevers Maatschappij Holland (J. van Ulzen)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 13 augustus 1946

 

13-8-46

Hooggeachte Heer,

Wij ontvingen van dhr Monnikendam Uw verzoek n.l. het honorarium, hetwelk wij voor Uw boek overeengekomen waren te verhoogen tot Fl. 1500.00.

Wij zijn gaarne bereid dit verzoek in overweging te nemen en zullen U zoodra de volledige copy in ons bezit is, ons met U in verbinding stellen over deze aangelegenheid.

Met dhr Monnikendam hebben wij hierover reeds van gedachten gewisseld en vertrouwen dat U wilt aanvaarden dat wij zooveel mogelijk met Uw wenschen rekening zullen houden.

Met de meeste hoogachting,

Uw dw.

U.M. Holland.

J. van Ulzen.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA