MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460715 Matthijs Vermeulen aan R.H. Dijkstra - concept

Matthijs Vermeulen

aan

R.H. Dijkstra

 

Louveciennes, medio juli 1946

 

Zg D

Inderdaad werk ik voor de Groene met enthousiasme en het is dus een dubbele voldoening voor mij dat mijn bijdragen waardeering bij U ontmoeten. Wat de volgorde der stukken betreft geloof ik niet dat die van veel belang is, en U kunt haar steeds regelen gelijk U wenscht. Maar voor 't eerst vond ik in het artikel over Kunst en Moraal een paar drukfouten. Dat spijt mij des te meer daar ik er mij altijd op toeleg om het de typographen door mijn schrift zoo gemakkelijk mogelijk te maken, om de correctors ook weer arbeid te sparen. Wanneer ik drukfouten zie, helaas, krijg ik het gevoel dat al die voorzorg tevergeefs geschiedt.

U is zoo vriendelijk mij te vragen of ik opmerkingen zou kunnen hebben van redactionneelen aard. Op 't oogenblik geen enkele. Terwijl ik de Groene las, en, zooals ik U zei, met groote belangstelling, suggereerden mijn eigen gedachten me noch verlangen naar verbetering, noch speciale critiek. Uitgezonderd natuurlijk voor de verbrokkeling van een artikel over twee van elkaar verwijderde pagina's. Ik ben ervan overtuigd dat de massa der lezers U zal danken en toejuichen wanneer U aan deze Engelsch-Amerikaansche innovatie, welke de moeilijkheden eener goede pagineering oplost met een gemakzucht waardoor alleen de pagineerder gediend is (maar welke door den lezer verfoeid wordt) zoo spoedig mogelijk afschaft, en een oude redactionneele discipline herstelt. Want vroeger bestond dat voor elken lezer hinderlijk gepuzzle niet, wat ik als een doorslaand argument beschouw dat 't niet behoeft te bestaan.

Het spreekt vanzelf dat ik Jordaan, als ik eenigszins kon, zeer gaarne met Fransche deviezen ter wille zou zijn. Maar ik ben zelf gedurende vijf jaren van elke normale inkomsten-bron afgesneden geweest, heb dus gedurende den ganschen oorlog b.v. niet mijn huishuur kunnen betalen. Ik vrees daarom, wanneer ik door verkoop van hetgeen ik bezit, mijn schulden geheel of gedeeltelijk geliquideerd heb (ik kan dit nog niet ramen) dat ik juist genoeg francs overhoud om naar Holland terug te reizen. Een vaste datum voor mijn verhuizing heb ik nog niet, maar zonder eenigen twijfel zal zij plaats vinden in de tweede helft van Augustus.

Per zelfde post zend ik U mijn zesde bijdrage.

Met vriendelijk groeten,

zeer gaarne

uw

MV

 

concept, op ommezijde van brief van Dijkstra d.d. 10 juli 1946

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA