MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460302 Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing

Matthijs Vermeulen

aan

H.P.L. Wiessing

Louveciennes, 2 maart 1946

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

2 Maart 1946

Beste Wiessing,

Uw hartelijke brief van 27 Jan. heeft mij zeer getroffen. Het zijn harde jaren geweest voor U en mij. Maar zij zijn voorbij. Ik heb de hoop dat er nog een goede tijd komt en het verheugt mij U nog even actief, en waarschijnlijk combattief, te zien als vroeger.

Vergeef me dat ik U niet eerder antwoordde, en slechts kort schrijf. Ik verdiep me niet graag in de dagen welke achter me liggen. Ik ben den oorlog doorgekomen met hongerlijden, met veel zorgen (want mijn zoon die sneuvelde was eerst twee jaren in de Résistance en moest over de Pyreneeën vluchten naar Afrika, c'était un héros) en met het componeeren van twee symphonieën. Ik werk op 't oogenblik aan een boek dat in Mei gereed moet zijn. Het zal getiteld zijn Princiepen der Europeesche Muziek. Ik hoop dat 't goed genoeg wordt; het is "imperialistisch" in den ideëelen zin, d.w.z. anti-amerikaansch.

Curieus dat U in Engeland nog te maken hebt gehad met dr. (!) M. van Blankenstein. Ik heb dien snuiter leeren kennen, en zijn non-intelligentie kunnen ramen, tijdens de jaren dat ik correspondent was hier van 't Soerabaiasch Handelsblad. Om mijn artikelen te contrabalanceeren vond hij 't absoluut noodzakelijk dat er te Berlijn een correspondent werd aangesteld die Doktor was en Junker! Hij had aandeelen en invloed bij die krant doch heeft me niet kunnen wippen, en ik beschouw dat (verontschuldig me die ijdelheid!) als een aardige triomph. – Maar, helaas, in een oorlog sneuvelen altijd de besten. Knoeiers als V.B. brengen 't er altijd heelhuids en zelfvoldaan af.

Ik ontving niet het Nr van de Vrije Kath. dat U mij aankondigde. Misschien vernam U reeds dat ik repatrieer in den loop van a.s. zomer. Zoodra ik in Amsterdam ben kom ik bij U aanbellen, en als U dan mijn medewerking nog verlangt kunt U er van verzekerd zijn.

Met vriendschappelijken handdruk

uw Matthijs Vermeulen