MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460301 Matthijs Vermeulen aan Consulaat

Matthijs Vermeulen

aan

Consulaat-Generaal der Nederlanden

Louveciennes, 1 maart 1946

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

1 Maart 1946

Hooggeachte Heer de Graeff,

In antwoord op Uw geëerd schrijven van 26 Febr., heden ontvangen, heb ik het genoegen U mede [te] deelen dat het bericht in de Hollandsche Couranten omtrent mijn terugkeer naar ons vaderland onjuist is. U begrijpt dat ik 't tot mijn plicht gerekend zou hebben om U daarvan op de hoogte te stellen.

Het bericht is echter enkel onjuist omdat het voorbarig is. Inderdaad, wijl ik wegens den internationalen toestand en wegens de situatie in Nederlandsch Indië mijn journalistieken arbeid binnen afzienbaren tijd niet zal kunnen hervatten, en omdat ik anderzijds niet immer wil leven op voorschotten van 's lands schatkist, heb ik plannen om te repatrieeren. De uitvoering dezer plannen is reeds vergevorderd. Ik heb in Nederland een werkkring gevonden, welke mij een maandelijksch inkomen zal verschaffen van ± 400 gulden.

Doch ik ben hier op 't oogenblik nog voor enkele maanden zeer in beslag genomen door het schrijven van een boek, dat in de loop van a.s. lente aan den uitgever moet worden afgeleverd. Ik denk uit Frankrijk te vertrekken omstreeks half Juli a.s.

Daar ik voorloopig dus geen inkomsten heb dan de steun welken ik ontvang van Uw Bureau, zoudt U mij den grootsten dienst bewijzen wanneer U de goedheid wilt hebben deze uitkeering-voorschot tot 1 Juli a.s. te doen voortduren. Als speciale gunst zou ik van U willen verzoeken om mijn toelage voor Maart bij uitzondering te verhoogen tot het dubbele. Het leven is schrikbarend duur geworden; ik ben zonder geld; ik ontvang uit de Ver. Staten een paket dat me 706.90 francs kost aan rechten en dat ik niet kan laten voorbijgaan. En ik heb goede verwachtingen van de toekomst om U dit verzoek te kunnen doen.

Hopende zeer spoedig van U den postwissel te ontvangen welke ik langen tijd met zooveel dank aanvaard heb, verblijf ik

Met de meeste Hoogachting

Matthijs Vermeulen

transcriptie vanuit fotokopie

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA