MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460123 Matthijs Vermeulen aan A. Roland Holst

Matthijs Vermeulen

aan

Adriaan Roland Holst

Louveciennes, 23 januari 1946

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

23 Januari 1946

Beste Jany,

Merci, merci voor je tusschenkomst, je bemiddeling, je goede vriendschap. Ik heb geschreven aan Van Eugen, hem nadere inlichtingen vragend. Het zou prachtig zijn als dat plan positieven vorm kon krijgen. Jammer, in zekeren zin, is, dat ik op dit oogenblik nog voor een anderen uitgever bezig ben. Ik heb gemeend dit Van Eugen te moeten mededeelen. Hij heeft zóó een kijk op de omstandigheden.

Hier in Frankrijk, gesteld dat ik de journalistiek zou willen hervatten, is gedurende nog minstens éen jaar, twee jaren, niets voor mij te doen. Ook muzikaal niet. Ik had wat kunnen beginnen tijdens de Moffen, als ik gewild had. Maar nu! Een heele generatie, – die van de "abstracten" o.a. – moet eerst verdwijnen. En dan nog... ik ben een boekanier.

Van verschillende kanten hoorde ik dat mijn verhuizing naar Holland verbazend lastig zal zijn. Alleen reeds wegens den woning-nood. Het spreekt vanzelf dat ik je daarvoor niet wil aanklampen! Maar als je plannen met Van Eugen praktisch in werking kunnen gaan, en je loopt bij toeval "ergens tegenaan", denk dan even aan me, fraternellement! Het eenige wat ik wensch is een minimum bewoonbaarheid, en die moderne super-luxe: de stilte. Dat kan men alleen toevallig vinden.

De melodie van "Samen ingesneeuwd" welke jou voorzweeft, ja, ik zou ze wel willen grijpen. Wie weet, misschien lukt 't me nog eens.

Je terug te zien in Holland..! ik kan 't me nog niet goed ontnevelen.

Weldra schrijf ik je weer, hoop ik.

Met hartelijken handdruk

je

Matthijs

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum