MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19451024 Matthijs Vermeulen aan Paul F. Sanders

Matthijs Vermeulen

aan

Paul F. Sanders

Louveciennes, 24 oktober 1945

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

24 oct. 1945

Beste Sanders,

Vergeef me dat ik langer dan redelijk gewacht heb met dit antwoord op uw hartelijk en interessant schrijven van 30 Sept., dat ik 8 oct. ontving. Ik heb in dien tusschentijd een furieusen lust gevoeld om naar Holland terug te keeren. Om van atmosfeer te verwisselen. Hij is nog niet geheel voorbij, die lust. Hij bekruipt, bespringt me elken dag. Maar een verhuizing in de tegenwoordige omstandigheden heeft zooveel "voeten in aarde" gelijk men zegt, en na vijf jaren ontbering ben ik dermate berooid, dat ik de onderneming per slot als een onmogelijk avontuur beschouw en mij geneigd of genoopt zie haar op te geven. Ik begin mij dus mijn toekomst weer voor te stellen in Frankrijk, en in verband met Uw zoo vriendschappelijken brief.

Ik wilde u daarom vragen: Zou de Hoofd-Redactie van Het Parool niet ervoor te vinden zijn om den basis mijner medewerking aan de krant te verwijden? In plaats van mij te specialiseeren in de muziek, waartoe ik mij wegens de monotonie weinig aangetrokken voel, zou ik veel liever het werk doen dat ik gedurende 13 jaar verricht heb voor het Soerabaiasch Handelsblad. Ik behandelde daar alle Fransche kunst-zaken, en zelfs de rest, (politiek, finantiën, wetenschappen etc.) in twee brieven per week, tot onverflauwde tevredenheid der lezers, en bijgevolg der directie! Voor vandaag, voor Het Parool dus, zou ik die rest liefst willen laten vallen en mij uitsluitend bezig houden met artistieke kwesties. Wat zoudt u denken van een rubriek onder den titel "Parijsche Meridiaan" (of iets dergelijks) waarin ik regelmatige en leesbare beschouwingen zou geven over het algemeene Fransche geestes-leven? De door u geraamde omvang van 6 à 700 woorden per artikel lijkt mij zeer geschikt. Ook het honorarium van 30 à 40 gulden per stuk. Ik zou 6 à 8 artikelen leveren per maand. Mocht de Directie van het Parool de voorkeur geven aan een vast salaris (250 à 300 g. per maand b.v.) dat is mij best. Ik zou mij steeds laten leiden door de actualiteit, d.w.z. als 't te pas komt 10 of 12 artikelen schrijven. Ik heb een zekere ervaring op dit gebied. Destijds (ik weet niet of U 't zich herinnert) was ik aan De Telegraaf, naast muziekcriticus tevens chef van Kunst en Wetenschappen. Ik mag er op roemen daar heel wat veranderd en gemoderniseerd te hebben.

Zeg mij ronduit hoe U de kansen oordeelt van deze plannen. Mochten zij om een of andere reden onuitvoerbaar blijken, dat kan me misschien verdrieten, maar niet erg. Ik kan mij altijd weer laten pakken door mijn furieusen lust!

Het verheugt mij U, ondanks alle beproevingen en zenuw-spanning, zoo actief te zien, en met zooveel succes. Ik benijd U wegens de intimitiet waarin U verkeert met het strijk-kwartet. Het is de eenige vorm van muziek waarnaar ik dagen en dagen onafgebroken, onvermoeid en met dezelfde warme vreugde zou kunnen luisteren, zou willen luisteren!

Ik voeg hierbij twee prijs-lijsten van de hedendaagsche Fransche copie-tarieven. Het zijn syndicaats-prijzen en gelden dus voor het gansche land, in theorie. Als U ze vergelijkt met de Hollandsche vergeet dan niet de "majoration de 35%"! welke misschien over een paar maanden een majoration van 50% zal worden, want schijnbaar gaat de franc naar den kelder. Vanuit mijn gezichtshoek zijn die tarieven nu reeds catastrophaal. Zuinig berekend zou het uitschrijven der orchest-partijen alleen van mijn 5de mij 60 à 70.000 francs kosten, een foto-copie der partituur 10 à 12.000! Een fortuin! Meer dan een jaar werken! Vous voyez ma situation. Ik kan U ondertusschen "La Néocopie Musicale" 9 Rue Foyatier, Paris (XVIIIe) met gerustheid aanbevelen. Zij maakt conscientieuze copie. De eigenaar der onderneming A. Vadot, een oud vriend van me, bracht 15 maanden door in Dachau, verloor niet het leven en, wat veel mooier is, verloor niet den moed.

Hartelijken dank voor Uw treffende woorden namens uw vrouw. Ik hoor er een resonans in van geluk en vergis mij stellig niet. Kom ik nog ooit naar Amsterdam dan zal ik met blijdschap Uw aanbod van gastvrijheid aanvaarden, zeker zijnde bij U beiden een weerklank te vernemen van de muziek.

Met vriendschappelijken handdruk

Uw

Matthijs Vermeulen

Zend U voortaan Uw brieven per gewone post; dat gaat reeds vlugger dan door tusschenpersoon!

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA