MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19430302 Matthijs Vermeulen aan Frank Onnen

Matthijs Vermeulen

aan

Frank Onnen

Louveciennes, 5 februari 1943

Louveciennes (S et O) 2 Maart 1943

Zeer Geachte Heer Onnen,

Even een voorloopig woordje. Veel dank voor uw brief en voor de inzage van het artikel. De rest volgt morgen of overmorgen. Er is geen schrikkelijke haast bij, hoop ik.

Ja, het was eenigszins om onaangename oorzaken dat ik een paar dagen zweeg. Wij hadden zorgen over de oproeping van Josquin voor den arbeidsplicht en moesten verschillende soluties in overweging nemen. De beste heeft zich van ochtend voorgedaan: hij is afgekeurd. Vier jaar geleden viel hij bij gymnastiek-oefeningen uit een boom, brak den schedel, zonder het te weten, werd dus niet verzorgd, en vertoonde een tijd later nerveuse stoornissen van epileptischen aard, waarvoor hij getrepaneerd werd, met vernieuwing van een deel des schedels door een borstbeen, wat hem voor 't oogenblik zoo goed als geheel genas, hoewel hij nog onder behandeling is. Zoo heeft een ongeluk toch nog gediend tot iets wenschelijks.

Merci voor Uw uitnoodiging van Zaterdag-avond. Josquin neemt ze zeer verheugd aan. Wel gaarne zou ik meekomen, maar voor 't moment is 't onmogelijk. Ik besef echter uitstekend hoe weinig normaal het is dat wij niet persoonlijk kennis maakten. Maar ik hoop in de nabije lente, op een van die mooie dagen als vandaag, zoodra de boomen minder kaal zijn, en zoodra mijn vrouw den winter overwonnen heeft, dat U een toertje maakt naar Louveciennes. Zoudt u daar iets voor voelen?

Van den braven Oerlemans hebben wij één keer veertig kilo aardappelen losgekregen en twaalf eieren. Maar voor den tweeden keer heeft hij zich van me afgemaakt met de uitvlucht dat hij Fransche jongens in den kost kreeg. Doet er niet toe. De aardappelen kwamen toen ze noodig waren. Sinds hebben wij elders boonen bemachtigd en Josquin zal u Zaterdag het adres geven, als u wenscht, hoewel Pythagoras groot gelijk had toen hij in zijn Gulden Verzen de boonen verbood.

Maar eigenlijk schreef ik niet meer, omdat U op Uw laatste kaart mij een brief in 't vooruitzicht stelde. Toen niets kwam zei ik me: misschien heeft hij zijn vrouw vergezeld naar Holland. Josquin had me wel verteld dat u niet meeging doch ik dacht: misschien is hij van meening veranderd!!

Overigens nog hard aan 't werk, tenminste 's morgens; maar de middagen zijn slecht geworden.

Met veel vriendelijks,

Uw

Matthijs Vermeulen

[het tiksel van de transcriptie is verloren gegaan]

verblijfplaats origineel onbekend