MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390731 Matthijs Vermeulen aan Elisabeth Diepenbrock-de Jong van Beek en Donk

Matthijs Vermeulen

aan

Elisabeth Diepenbrock-de Jong van Beek en Donk

Louveciennes, 31 juli 1939

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

31 Juli 1939

Hooggeachte Mevrouw Diepenbrock,

Met dubbele vreugde ontving ik Vrijdag de drie pakketten van Diepenbrock's gedrukte werken, welke toezending, naar blijkt uit een bijgevoegde kaart van den uitgever, ik U te danken heb. Ik mag zeggen met dubbele vreugde, want waar mij het doorbladeren van zoovele wel-bekende, half-sluimerende pagina's de herinnering opwekt van mijn reeds verre leerjaren en de onvergetelijke lessen die ik van hem kreeg, daar is het mij tegelijk een genoegen te kunnen denken dat het voor U een groote voldoening moet zijn het werk bekroond en bestendigd te zien waaraan U het beste deel gewijd hebt van Uw leven en van Uw krachten. Het gebeurt niet dikwijls dat men met verheuging kan terugblikken op een weg die dezelfde is in het licht van den avondschemer als welke begon in de verwachtingen der morgenzon.

Mocht ik nog ooit wat men noemt "de pen opnemen" om te schrijven over muziek, waarvoor sinds lang mij de tijd ontbreekt, dan zal ik gaarne de oude taak hervatten, en pogen, naar mate mijner vermogens, bij te dragen tot de verbreiding van dit werk. Ontvang in ieder geval hiervoor mijn dank dat Uw toezending deze uitzichten voor mij mogelijk maakt.

Met hartelijke groeten en beste wenschen

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA