MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390524 Comité Maneto - C. Nierstrasz aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (C. Nierstrasz)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 24 mei 1939

 

24 Mei 1939

Weledelgeboren Heer,

Hierbij hebben wij de eer U aan te bieden een bedrag van f 50.-, zijnde:

f 25.- voor materiaalhuur van Uw 3e Symphonie, hedenavond op ons Concert uitgevoerd, en

f 25.- tegemoetkoming in de reiskosten om dit Concert bij te wonen, een en ander vastgelegd in onzen brief van 21 April.

Wij hebben het zeer op prijs gesteld, dat U bij ons Concert tegenwoordig waart.

Hoogachtend, Namens het Comité Maneto

[w.g. C. Nierstrasz]

administratrice

 

Bijlage:

1 kwitantie

1 bankbiljet van f 50.- No.B.O. 029808.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto