MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390421 Comité Maneto - C. Nierstrasz aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (C. Nierstrasz)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 21 april 1939

 

21 April 1939

WelEdelGeboren Heer,

Mogen wij ten behoeve van ons programmabeek nog eens bij U aandringen op de noodige gegevens daarvoor, zooals wij U verzochten met onzen brief van 14 dezer? Behalve den titel die intusschen, naar ik meen, reeds bekend is, gaarne een korte toelichting, zooals U reeds van plan was te geven en een korte biografie. Voorts zouden wij voor het herinneringsboek, dat wij aanleggen zoo mogelijk gaarne een foto van U ontvangen.

Namens het Comité Maneto kan ik U voorts mededeelen, dat het zeer op prijs zal worden gesteld wanneer U het concert op 24 Mei a.s. wilt bijwonen, waarvoor het Comité meent U een tegemoetkoming in Uwe reiskosten van f 25.- te mogen aanbieden.

Voor materiaalhuur werd besloten U een bedrag van f 25.- te verleenen, waarmede het Comité vertrouwt dat U wel accoord wilt gaan.

Inmiddels met de meeste hoogachting,

Namens het COMITE MANETO

[w.g. C. Nierstrasz]

administratrice.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto