MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390410 Jan van Gilse aan Matthijs Vermeulen

Jan van Gilse

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 10 april 1939

Amsterdam 10 April 1939

Weteringschans 82b

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Ik zou het niet wagen wederom U met een schriftelijk kluitje in het riet te sturen, met een beroep op mijn werk, wanneer ik niet een aangenaam bericht kon doorgeven. We hebben n.l. deze week besloten op onze voorjaarsmanifestatie Uw derde sinfonie tot uitvoering te brengen. Het is met bijzonder genoegen, dat ik U dat melden kan, omdat ik meen dat hierdoor jegens u iets wordt goed gemaakt en wij dat – los van tradities en andere bindingen – gemakkelijker kunnen doen dan een geijkte concertinstelling. Mijn oordeel moet ik opschorten: Uw werk is in zoo menig opzicht merkwaardig en in elk geval een sterke persoonlijkheidsuiting; wat de realiseering van het menigmaal zeer eigenwillige – laat ik zeggen "abstracte" – contrapunt betreft, daar weet ik niets op te zeggen, zonder mij eventueel formidabel te kunnen vergissen en hóór ik dat dus liever. Ik heb nu alle gelegenheid Uw werk (ook door de repetities) te leeren kennen. Dirigent zal zijn van Beinum, repetities zullen zoo volledig mogelijk zijn. Kwam er reeds een aanvraag aangaande het materiaal? Hoe het daarmee gesteld is vernemen we graag spoedig. De tijd is betrekkelijk kort.

Uw uitvoering zal zijn Woensdag 24 Mei. Dienzelfden avond wordt uitgevoerd het Requiem van Willem Landré (soli, koor en orkest) en waarschijnlijk eenige orkestliederen van Hendrik Andriessen.

Verder heeft onze manifestatie (23 en 25 Mei) de Aias van Sophocles met de muziek van Bertus van Lier onder diens leiding en regie van v.d. Vies.

Schrijft U zelf een toelichting tot Uw werk? Dat lijkt me wel de aangewezen weg. Over Uw titel tasten we nog in het duister en ik erken mijn mythologisch manco ten opzichte van Thrène en Péan! –

Dank voor Uw belangstelling ten opzichte van "Thijl". Ja, het is als "teeken" bedoeld.... als ik slaag. Het vordert gestaag, ben met volle zeilen in het tweede bedrijf. En een vreugde – voor zoover deze tijd vreugde kent – de revolutionaire strekking historisch te kunnen camoufleeren!

Laat U ons vooral niet lang aangaande het orkestmateriaal zonder bericht!

Met vriendelijke groeten en hoogachtend

Jan van Gilse

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA